بررسی خصوصیات ضد التهابی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از جنبه های مهم در نانو فناوری تولید نانو مواد  با اندازه، خصوصیات شیمیایی و ابعاد قابل کنترل در زیست شناسی است. بنابراین می توان گفت که هدف از نانو فناوری کنترل تک تک اتم ها و مولکول ها می باشد. امروزه مشخص شده است که نانو ذرات قادر به از بین بردن سلول های سرطانی بدون اثرات جانبی در سلول های طبیعی هستند. سرطان سلول های کبدی پنجمین سرطان رایج در جهان و سومین عامل مرگ و میر سرطان در دنیا محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات ضد التهابی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس بر روی سلول های سرطانی کبد  Hep G2   است.

مواد و روش ها

مطالعات انجام گرفته در پژوهش حاضر شامل آزمایشات In vitro   بود. اثر ضد التهابی نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از گیاه تاج خروس با تکنیک Real-time PCR  و سنجش بیان ژن های IL-1b و IL-10 در غلظت های  50 ، 100 و 200  میکروگرم  بر میلی لیتر ارزیابی گردید.

یافته ها

یافته های به دست آمده از بیان ژن نشان داد که نانو ذرات نقره تولید شده با استفاده از گیاه تاج خروس اثر ضد التهابی خود را با کاهش بیان ژن پیش برنده التهاب  IL-1b در سطح معنی داری P< 0/001و افزایش بیان ژن ضد التهابی  IL-10 در سطح   معنی داری P< 0/001اعمال می کند.

بحث و نتیجه گیری

 براساس نتایج این تحقیق نانو ذرات نقره سنتز شده از گیاه تاج خروس دارای خصوصیات ضد التهابی بوده و سبب کاهش بیان ژن پیش برنده التهاب IL-1b  در حد معنی دار شده است. همچنین بیان ژن IL-10  به صورت معنی دار افزایش یافته است. با توجه به این ویژگی ها احتمالا استفاده از این نانوذرات پس از مطالعات تکمیلی می تواند به عنوان داروی مکمل در درمان سرطان و دیگر کاربرد های زیست پزشکی پیشنهاد شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027098 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!