بررسی کاربرد فرآیند میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه سنتز و کاربردگسترده رنگ های مصنوعی باعث نگرانی در بخش محیط زیست و سلامت شده است. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد فرآیند میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه، از ستیل تریمتیل آمونیوم برومید به عنوان سورفاکتانت کاتیونی، غشاء اولترافیلتراسیون پلی آکریلونیتریل (20 کیلو دالتون) در رژیم جریان منقطع استفاده گردید. برای درک بهتر تاثیر متغیرهای عملیاتی و اثر متقابل آن ها بر عملکرد فرآیند، روش سطح پاسخ مورد استفاده قرار گرفت. سه پارامتر مستقل شامل pH (4، 7 و 10)، نسبت اولیه سورفاکتانت به رنگ (5، 10 و 15) و فشار اعمالی (2، 3/5 و 5 بار) استفاده شد.

یافته ها

آنالیز آماری واریانس (ANOVA) نشان داد حذف رنگ عمدتا تحت تاثیر نسبت سورفاکتانت به رنگ است که از نظر آماری معنی دار می باشد  (p-value <0/05) همچنین جریان تحت تاثیر فشار اعمالی قرار می گیرد، درحالی که pH  و نسبت سورفاکتانت به رنگ تاثیر کمتری بر جریان دارند. در حالت بهینه (pH  برابر 7، فشار پایین (2 بار) و نسبت سورفاکتانت به رنگ 5/12) حدود 100٪  از رنگ را می توان حذف کرد. ضریب تعیین (0/9 < R2)  تایید نمود که روش سطح پاسخ یک روش مناسب برای بهینه سازی متغیرهای اصلی حذف رنگ توسط فرآیند میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته می باشد.

بحث و نتیجه گیری

 این مطالعه نشان داد که میسلر اولترافیلتراسیون پیشرفته با استفاده از CTAB (Cetyltrimethylammoniumbromide) در شرایط عملیاتی بهینه می تواند به طور موثر رنگ راکتیو بلک 5 را حذف نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027099 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!