بررسی تاثیر یک دوره تمرینات قدرتی چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران بر زاویه Q، تعادل و درد در زنان فعال مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته برنامه تقویتی چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران بر زاویه کشکک، تعادل و درد در زنان فعال مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی بود.

مواد و روش ها

برای این منظور 27 زن فعال مبتلا به سندروم درد کشککی رانی در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه کنترل (15 نفر) و تجربی (12 نفر)  قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی زاویهQ  از گونیامتر و برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به تریتب از اسکن پا و آزمون عملکردی تعادل Y استفاده شد. همچنین درد به وسیله پرسشنامه های VAS ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای بررسی تفاوت در متغیرهای دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.

یافته ها

نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر 8 هفته برنامه تقویتی چهارسر و چرخش دهنده های ران بر متغیرهای درد (0/001≥P)، زاویه Q (0/001≥P)، تعادل ایستا (0/001≥P) و پویا (0/001≥P) بود به گونه ای که عملکرد گروه تمرینی پس از 8 هفته بهتر از گروه کنترل بود.

بحث و نتیجه گیری

 به طور کلی به نظر می رسد تقویت عضلات چهارسر و چرخش دهنده های خارجی ران با تاثیری که بر اصلاح راستای اندام تحتانی و نیز زاویه Q داشته، با کاهش تماس بین کشکک و زانو درد این ناحیه را کاهش داده و کاهش درد ناحیه زانو به همراه تقویت عضلات ناحیه ران توانسته باشد در بهبود عملکرد و تعادل زنان فعال مبتلا به سندروم درد کشککی رانی اثرگذار باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027101 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!