پیش بینی کارکرد اجرایی برنامه ریزی بر اساس استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی کارکرد اجرایی برنامه ریزی براساس استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس است.

مواد و روش ها

نمونه ای مشتمل بر 100 بیمار مولتیپل اسکلروزیس انجمن ام اس ایران به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و دو مقیاس استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی و آزمون های نوروپسیکولوژیک برج لندن را تکمیل  کردند،  سپس داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام نشان می دهد که در میان زیر مقیاسهای حساسیت پردازش حسی؛ تنها زیر مقیاس آستانه حسی پایین پیش بینی کننده عملکرد و زمان برنامه ریزی بود  بطوریکه آستانه حسی پایین  27 درصد واریانس عملکرد برنامه ریزی را پیش بینی کرد(p<0/001) و با ورود استرس مزمن به مدل در گام دوم، آستانه حسی و استرس مزمن همزمان 37 درصد واریانس عملکرد برنامه ریزی را پیش بینی کردند(p<0/001). همچنین متغیر آستانه حسی پایین 27 در صد واریانس زمان برنامه ریزی را پیش بینی کرد(p<0/005)که با ورود متغیر استرس مزمن به مدل در گام دوم، به 33 در صد افزایش یافت.

بحث و نتیجه گیری

 در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت،  استرس مزمن  به ترشح هورمون استرس  می انجامد این هورمون هیپوکامپ و نواحی فرونتال مغز را مختل می کند این منطقه از مغز مسئول فیلتر کردن اطلاعات بی ربط و تدوین استراتژی برنامه ریزی و حل مسئله هستند. آستانه حسی پایین نیز باحذف و بازداری محرکات، به اختلال در پردازش اطلاعات و آسیب در فرآیند برنامه ریزی  منجر می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027102 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!