اثر بخشی بازتوانی شناختی بر روی نقایص فراخنای حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرنی مزمن

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلال اسکیزوفرنی در تمامی سنین شایع است.  اثرات مخرب آن در حوزه شناختی ، ارزیابی و درمان در این زمینه کاملا ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی بازتوانی شناختی بر روی نقایص فراخنای حافظه کوتاه مدت بیماران اسکیزوفرنی مزمن بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیماران  اسکیزوفرنی مزمن مشتمل بر 30 نفر بود، که به طور تصادفی بر اساس ملاک های ورود و خروج در دو گروه 15 نفری گواه و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش، 15 جلسه بازتوانی شناحتی برای هر آزمودنی دریافت کردند.

یافته ها

نتایج نشان داد پس از مداخله بازتوانی شناختی نمرات  کلی حافظه شنیداری، حافظه بینایی و فراخنای کلمات در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه افزایش یافت (p<0/05) ولی  بازتوانی شناختی  تاثیری در فراخنای حافظه کوتاه مدت اعداد بیماران اسکیزو نی مزمن نداشت.

بحث و نتیجه گیری

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بازتوانی شناختی در ارتقای حافظه شنیداری و بینایی و فراخنای کلمات موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود علاوه بر مداخلات دارویی و روانشناختی معمول از مداخلات مبتنی بر بازتوانی شناختی در این بیماران نیز استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027104 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!