بررسی همزمان بیان ژن BXLF2 ویر وس EBV و ژن PR/ER انسانی در کارسینوم پستان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بین المللی تبریز

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان پستان در عصر حاضر، شایعترین سرطان در بین  زنان  بوده و یک بیماری چند مرحله ای است. ویروس EBV به عنوان یک عامل مهم در ایجاد سرطان های انسان شناخته شده است. رشد سرطان پستان در انسان اغلب با هورمون های استروئیدی نظیر استروژن و پروژسترون تنظیم می شود این مطالعه با هدف بررسی همزمان بیان ژن BXLF2 ویروس EBV و ژن PR/ER انسانی درسرطان پستان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بین المللی تبریزمی باشد

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 50 نفر از زنان با میانگین سنی 57/3سال مورد بررسی قرار گرفت و استخراجDNA  ژنومی از بافت های نمونه به روش نمک اشباع انجام شد. سپس سنتز  cDNAاز RNAهای استخراج شده انجام گرفت و در نهایت بیان ژن BXLF2 و کشف ژنوم  EBVو تعیین ژن PR/ER با استفاده از روش Real-time PCR   انجام گرفت.

یافته ها

 با بالا رفتن مرحله بیماری سرطان پستان تغییر بیان ER  به صورت معنی دار افزایش یافته و با بالا رفتن مرحله بیماری سطح بیان PR کاهش معنی داری را نشان می دهد (p-value=0/0043). ارتباط ضعیفی بین سن و تیتر ویروسی مشخص شد. ارتباط معنی دار بین حضور تغییر بیان ژن گیرنده ی پروژسترون و لود ویروس در فرد مبتلا وجود دارد. (0/001 ≥P-value).

بحث و نتیجه گیری

 در گیرنده های پروژسترونی، بیان ژن گیرنده ها در سه مرحله ی اول تقریبا در یک حدود بود و سپس کاهش یافت و درگریدهای مختلف نیز با افزایش مراحل، بیان گیرنده ی استروژنی افزایش یافت. ارتباط ضعیفی بین سن و تیتر EBV  به دست آمد (0/001 ≥P-value).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027105 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!