بررسی اثربخشی ایروبیک نشسته بر هوش هیجانی و هوش اخلاقی زنان سالمند

پیام:
چکیده:
مقدمه

از آنجایی که انجام فعالیت های ورزشی به صورت ایستاده برای برخی از افراد میسر نیست، هدف از پژوهش حاضر اثربخشی تمرینات ایروبیک نشسته بر هوش هیجانی و هوش اخلاقی زنان بالای شصت سال بود.

مواد و روش ها

نمونه مورد مطالعه، شصت زن سالمند بودند. روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی و پیش آزمون و پس آزمون با  سی نفر گروه آزمایش  و سی نفر گروه کنترل انجام شد. پرسشنامه های هوش هیجانی (شوت و همکاران، 1998) و هوش اخلاقی (مارتین و آستین، 2010) در مرحله پیش آزمون تکمیل شد. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هر جلسه به مدت یک ساعت زیر نظر مربی به تمرین پرداختند و گروه کنترل در این مدت به کارهای روزانه خود مشغول بودند. در انتها پرسشنامه های فوق به عنوان پس آزمون تکمیل شد و با استفاده از آزمون شاپیرویلک و آزمون یومان ویتنی تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات ایروبیک نشسته به طور موثری موجب افزایش هوش هیجانی (U=254و P=0/002) و هوش اخلاقی (U= 52/5و P=0/001) زنان شده است.

بحث و نتیجه گیری

به نظر می رسد مزیت های روانشناختی ایروبیک در حالت تعدیل شده آن نیز در اوایل سالمندی حفظ می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027107 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!