مددکاران اجتماعی پزشکی: نقش ها و وظایف کنونی

پیام:
چکیده:
مقدمه

مددکاران اجتماعی پزشکی با توجه به وظایف حرفه ای شان می توانند نقش موثری در فرآیند درمان و حل مشکلات مراجعین داشته باشند. این پژوهش باهدف شناخت نقش ها و وظایف کنونی مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها، انجام گرفت.

روش 

در این پژوهش کیفی، بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، 15 نفر از مددکاران اجتماعی بیمارستان های عمومی و تک تخصصی شهر تهران انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد؛ و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل گردید.

یافته ها

جهت تعیین مفاهیم اصلی، کدهای اولیه پس از ادغام در 13 طبقه و 2 مفهوم اصلی (نقش های غیرمستقیم و نقش های مستقیم) دسته بندی شدند. نقش های غیرمستقیم بر اساس 4 طبقه که شامل: پژوهشگری در عرصه بهداشت و درمان؛ همکاری و عضویت در تیم درمان و کمیته های بیمارستانی؛ مستندسازی؛ و جذب منابع مالی دسته بندی شد. نقش های مستقیم در 9 طبقه حمایت مالی- رفاهی و روانی- اجتماعی؛ آموزش دهنده؛ رابط؛ ارائه دهنده خدمت؛ راهنما و مشاور؛ برنامه ریز ترخیص و پیگیری پس از ترخیص؛ ارزیابی و استحقاق سنجی؛ مداخله در بحران؛ و مدافع مراجعین و سیستم، تقسیم شد.

نتیجه گیری

 بسیاری از نقش هایی که از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها استخراج گردید، نقش های تخصصی مددکاران اجتماعی پزشکی بود. ولی وظایف مربوط به نقش ها نشان داد بسیاری از وظایف تعریف شده نقش ها یا حرفه ای و تخصصی نیستند و یا واضح و روشن نمی باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
96 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027166 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!