بررسی تجربیات زیسته معلمان از رفتار قلدرانه دانش آموزان: رویکردی پدیدار شناسانه

پیام:
چکیده:
مقدمه

قلدری، مشکل رفتاری پیچیده ای است که در بیشتر مدارس به چشم می خورد؛ و پژوهش های کمی فراوانی در راستای آن انجام شده است؛ اما پژوهش های کیفی که بتواند این رفتار را به شکل گسترده ای مورد بررسی قرار دهد، بسیار اندک بود. پژوهش حاضر باهدف بررسی تجربیات زیسته معلمان از رفتار قلدرانه دانش آموزان انجام گرفت.

روش 

مطالعه حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی بود. در این مطالعه 20 معلم دوره متوسطه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش پدیدارشناسی اسمیت استفاده شد؛ که طی آن 5 مضمون اصلی و 23 مضمون فرعی از داده ها استخراج گردید.

یافته ها

 نتایج نشان داد که در تعریف قلدری، مصادیق، ویژگی و علل بین تجربیات زیسته معلمان با پیشینه همسویی وجود دارد؛ ولی در بازخوردها، نتایج متفاوتی دیده شد. معلمان بنا به تمایل شخصی خود از روش های مختلفی نظیر تنبیه، مذاکره فردی، ارجاع به دفتر، بی توجهی به رفتار نامطلوب و تقویت رفتارهای مغایر با آن، علت یابی، محبت کردن و ایجاد رابطه دوستی، دعوت از اولیا، ارجاع به مشاوره و جدی گرفتن قوانین مدرسه، نمره و انضباط استفاده می کردند.

نتیجه گیری

 نتایج حاصل از این پژوهش راهگشای تحقیقات بیشتر در حوزه مداخلات مربوط به قلدری خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027172 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!