واکاوی عوامل موثر بر افکار مزاحم ناخواسته: مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از عوامل کلیدی و مهم در مسیر مطالعه و تحصیل، کنترل افکار، توجه و تمرکز است. از عوامل نبود توجه و تمرکز هجوم افکار مزاحم می باشد. این پژوهش به منظور کشف عوامل موثر بر افکار مزاحم ناخواسته افراد بهنجار انجام شد.

روش 

پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش تجزیه وتحلیل محتوا بود؛ که برای تحلیل محتوا از روش تحلیل مضمون استفاده شد. محیط پژوهش شامل کلیه رسانه های چاپی، مقالات، کتب و پایان نامه های مرتبط با موضوع پژوهش بود. نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفت. منابعی که حاوی اطلاعات غنی و مرتبط با موضوع پژوهش بودند انتخاب شده و منابع نامرتبط با موضوع کنار گذاشته شدند. در نهایت داده ها از مطالعه عمیق 120 مقاله، 10 کتاب و 4 پایان نامه جمع آوری شد.

یافته ها

یافته ها شامل 285 مضمون کد شده، 75 مقوله فرعی و هشت مقوله اصلی بود. هشت مقوله اصلی عبارت بودند از: راهبردهای کنترل افکار، باورهای فراشناختی، ویژگی های خلقی، ویژگی های افکار مزاحم، ذهن آگاهی، صفات شخصیتی، بافت و فرهنگ و ظرفیت حافظه کاری.

نتیجه گیری

 عواملی که بیشترین تاثیر را روی افکار مزاحم داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: راهبردهای کنترل افکار، باورهای فراشناختی، ویژگی های خلقی، ویژگی های افکار مزاحم، ذهن آگاهی، صفات شخصیتی، بافت و فرهنگ و ظرفیت حافظه کاری؛ نتایج دیگر این پژوهش دستیابی به مدلی بود که تاثیر عوامل اصلی بر افکار مزاحم ناخواسته را نشان می داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
170 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027175 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!