بررسی اثر عصاره ترخون (Artemisia dracunculus L) بر حافظه فضایی موش های صحرایی مواجه شده با استرس بی حرکتی مزمن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ترخون (Artemisia dracunculus L.) اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد درد دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ترخون بر اختلال یادگیری و حافظه فضایی ناشی از بی حرکتی مزمن در موش های صحرایی نر بود.

روش تحقیق

در این مطالعه تجربی، 60 سر رت نر نژاد ویستار به 6 گروه (هر گروه 10) شامل: گروه کنترل (بدون تیمار)، گروه تحت استرس، گروه دریافت کننده mg/kg 100 عصاره ترخون، گروه دریافت کننده mg/kg 500 عصاره ترخون، گروه دریافت کننده استرس و mg/kg 100 عصاره ترخون به طور همزمان و گروه دریافت کننده استرس و mg/kg 500 عصاره ترخون به طور همزمان، تقسیم شدند. موش های گروه تحت استرس، هر روز 6 ساعت به مدت 21 روز متوالی با استرس بی حرکتی مواجه شدند. گروه های دریافت کننده عصاره ترخون، در همین مدت دوزهای  mg/kg.bw 100 و mg/kg.bw 500 عصاره را به صورت گاواژ دریافت نمودند و دو گروه دریافت کننده عصاره و استرس به طور همزمان، علاوه بر دریافت عصاره ترخون در همان دوزها، با استرس نیز مواجه شدند. یادگیری و حافظه فضایی حیوانات با استفاده از آزمون ماز آبی موریس مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

استرس بی حرکتی موجب اختلال در یادگیری و حافظه حیوانات شد. مدت زمان تاخیر (ثانیه) و مسافت (سانتی متر) طی شده برای رسیدن به سکوی پنهان در گروه استرس در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (به ترتیب: 0/01P< و 0/05P<). زمان (ثانیه) و مسافت (سانتی متر) کل سپری شده در ربع دایره هدف نیز در آزمون پروب، در گروه استرس در مقایسه با کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (به ترتیب: 0/001P< و 0/05P<). دریافت هر دو دوز عصاره ترخون، موجب بهبود یادگیری و حافظه فضایی در موش های تحت استرس شد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عصاره ترخون از اختلال حافظه ممانعت نموده و احتمالا در جلوگیری و درمان بیماری های نورودژنراتیو ناشی از استرس مفید است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027274 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!