بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یک ازدواج موفق اغلب با رضایت طرفین از رابطه جنسی همراه است؛ از طرف دیگر، ساختار یک خانواده متعادل بر پایه روابط زناشویی صحیح استوار است. یکی از مهم ترین عوامل در استحکام این رابطه، سبک دلبستگی زوجین است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین بود.

روش تحقیق

روش مطالعه به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیکی در شهرستان نیشابور در سال 1395 بودند که بر اساس معیارهای ورود، 32 زوج به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (16نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه های رضایت جنسی Haddison & Kruskaph  و مقیاس دلبستگی Collins  Read &استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های تی زوجی و تحلیل کواریانس استفاده شد.

یافته ها

نتایج تحلیل کوراریانس نشان داد که در مرحله پس آزمون، بین رضایتمندی جنسی و سبک دلبستگی گروه مداخله و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05>P). نتایج نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر رضایتمندی جنسی و زیرمقیاس های تمایلات جنسی و صمیمیت جنسی تاثیر داشته، اما بر زیرمقیاس های رفتار جنسی و کیفیت روابط جنسی تاثیر معنی داری نداشت (0/05<P). همچنین تاثیر آن بر سبک دلبستگی و زیرمقیاس های آن یعنی نزدیکی، وابستگی و اضطراب معنی داری بود (0/05>P).

نتیجه گیری

یافته های حاصل از این پژوهش، بیانگر سودمندی دوره زوج درمانی هیجان مدار در بهبود سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027276 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!