تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پرستاران به عنوان افراد پیشگام در بهداشت و درمان جامعه، نقش مهمی در هماهنگی و کمک رسانی به افراد آسیب دیده در زمان وقوع بلایا دارند. ارتقای آمادگی آنها از اصول اولیه مدیریت سلامت در حوادث و بلایاست. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا انجام شده است.

روش تحقیق

در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهی (پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری)، 75 نفر از پرستاران بیمارستان های شهر بیرجند به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. این پرستاران در کارگاه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا، به مدت 16 ساعت طی 2 روز، همراه با مانور دورمیزی شرکت کردند. فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد برآورد آمادگی و پاسخ گویی پرستاران در بلایا (Readiness Estimate and Deployability Index) قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله توسط آنها تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 16) و آزمون های آماری آنالیز واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی، تی تست مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیب رنج توکی در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین نمره کل آمادگی پرستاران قبل از مداخله از 10 نمره 0/87∓6/47 و میانگین نمره کل توانمندی و نگرش آنان در مقابله با بلایا قبل از مداخله از 5 نمره به ترتیب: 0/72∓3/19  و 0/41∓3/28   بود. میانگین نمره آمادگی در کل و در حیطه توانمندی در پرستاران بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن و میانگین نمره نگرش یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن افزایش معنی داری داشت (0/05P<).

نتیجه گیری

مداخله آموزشی، بر افزایش آمادگی پرستاران در مقابله با بلایا تاثیر معنی داری داشت؛ بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران پرستاری به منظور ارتقای آمادگی کارکنان پرستاری، دوره های آموزشی همراه با مانور را به طور مستمر برگزار کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027278 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!