تاثیر آموزش مهارت های ارتباط موثر بر تنظیم هیجانی، تاب آوری و رضایت زناشویی مادران کودکان کم شنوا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیش از 90 درصد از کودکان آسیب دیده شنوایی، دارای والدین شنوا هستند و والدین آن ها شیوه ارتباط با این کودکان را نمی دانند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباط موثر بر تنظیم هیجانی، تاب آوری و رضایت زناشویی مادران کودکان کم شنوا بود.

روش تحقیق

پژوهش، به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان کم شنوای زیر 7 سال شهرستان رشت که در سال 1395 به کلینیک ناشنوایی پژواک این شهر مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. تعداد 40 نفر از مادران، به شیوه در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه 20 نفره مداخله و کنترل جای دهی شدند. پرسش نامه های تنظیم شناختی هیجان Granofsky، تاب آوری (Conner & Davison (CD-RIS و رضایت زناشویی انریچ (ENRICH 47) به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شدند. برنامه آموزش مهارت های ارتباط موثر، در قالب 8 جلسه برای مادران گروه مداخله برگزار شد و افراد گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند. از آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد برای شرح و توصیف داده ها و از آزمون های آماری خی دو، t مستقل، t زوجی، لوین، مجذور اتا، تحلیل کوواریانس، کولموگراف- اسمیرنف و باکس برای تحلیل داده ها در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی، منجر به ایجاد تفاوت معنی داری در پس آزمون گروه مداخله شد و مقایسه میانگین ها حاکی از افزایش تاب آوری، تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی در گروه مداخله بود (p<0/01).

نتیجه گیری

می توان نتیجه گرفت با آموزش مهارت های ارتباط موثر می توان موجبات افزایش تاب آوری و رضایت زناشویی و همچنین تنظیم هیجانی را در مادران دارای کودک با آسیب شنوایی فراهم نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027279 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!