تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای یک طرفه مغز بر زمان واکنش جانبازان و ورزشکاران با معلولیت

پیام:
چکیده:
اهداف

اخیرا تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز در بهبود فرآیندهای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گفته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای یک طرفه مغز بر زمان واکنش جانبازان و ورزشکاران با معلولیت انجام شد.

مواد و روش ها

 این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون در سال 1397 در بین کلیه جانبازان و ورزشکاران با معلولیت عضو هیات جانبازان و معلولان شهر شیراز انجام شد. تعداد 24 نفر از جامعه آماری مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 12نفری تجربی و تحریک ساختگی (شم) قرار گرفتند. مرحله اکتساب طی 3 جلسه برگزار شد. در گروه تجربی، الکترود آند روی نقطه C4 و الکترود کاتد در ناحیه FP1 قرار گرفت. در هر جلسه 20دقیقه تحریک 1.5میلی آمپری انجام گرفت. در گروه تحریک ساختگی الکترود آند و کاتد همانند گروه تجربی به ترتیب روی نقاط C4 و FP1 قرار گرفت، ولی جریان تحریک پس از 30ثانیه از تحریک قطع می شد. پس از آخرین جلسه تمرینی، پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون T مستقل و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد.

یافته ها

 در مرحله پس آزمون، زمان واکنش ساده و زمان واکنش انتخابی بین گروه تجربی و ساختگی تفاوت معنی داری داشت و عملکرد گروه تجربی بهتر از گروه ساختگی بود (0.0001=p).

نتیجه گیری

 تحریک الکتریکی فراجمجمه ای می تواند موجب بهبود زمان واکنش ساده و انتخابی در جانبازان و ورزشکاران با معلولیت شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027701 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!