اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر رضایت زناشویی همسران جانبازان

پیام:
چکیده:
اهداف

رضایت زناشویی یکی از عواملی است که نه تنها می تواند کیفیت زندگی جانباز، بلکه خانواده و جامعه او را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی بر افزایش رضایت زناشویی در همسران جانبازان انجام شد.

مواد و روش ها

 در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمودنی و یک گروه کنترل، 60 نفر از همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران، در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. این افراد با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، معنادرمانی و کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمودنی در 9 جلسه 120دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. ابزار پژوهش، پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با نرم افزار SPSS 18، از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 با کنترل اثر نمرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه ها در مرحله پس آزمون تفاوت معنی دار وجود داشت (6.041=F؛ 0.004=p). در مقایسه دوبه دوی گروه ها، دو گروه آزمودنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (0.023=p) و معنادرمانی (0.006=p) با گروه کنترل تفاوت معنی داری داشتند، ولی بین دو گروه آزمودنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0.873=p) و اثربخشی دو روش درمانی تقریبا یکسان بود.

نتیجه گیری

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنادرمانی هر دو بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانبازان اعصاب و روان موثر هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027702 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!