اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی

پیام:
چکیده:
اهداف

اثرات جنگ، عمیق، مداوم و پیچیده است و با مبتلاکردن افراد بازمانده از جنگ به اختلالات یا آسیب های جسمی و روانی متوقف نمی شود، بلکه تا عمق خانواده ها و مراقبت کنندگان آنها نیز نفوذ پیدا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از دختران جانبازان عضو بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان شهرستان فلاورجان در سال 1396 به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی 8 جلسه دریافت کرد، ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت ننمود. پرسش نامه ابراز وجود گمبریل و ریچی، به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و از طریق آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیره، T مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 با تعدیل نمرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات ابراز وجود گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت و میانگین نمرات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (23.260=F؛ 0.0001=p).

نتیجه گیری

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحمیلی موثر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027703 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!