همبستگی تاب آوری و سلامت روان با سبک زندگی و سبک های فرزندپروری همسران جانبازان؛مطالعه موردی شهرستان اردکان

پیام:
چکیده:
اهداف

مشکلات جسمی و روحی که در بین جانبازان وجود دارد، بیشترین تاثیر را بر همسران آنها می گذارد که در نهایت کل خانواده را درگیر می کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی همبستگی بین سبک زندگی و شیوه های فرزندپروری با تاب آوری و سلامت روان همسران جانباز بود.

ابزار و روش ها

 در این پژوهش توصیفی- همبستگی که در سال 1397 انجام شد، 170 نفر از همسران جانبازان شهرستان اردکان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های سبک زندگی میلر و اسمیت، شیوه های فرزندپروری بامریند، تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه سلامت گلدبرگ و هیلر استفاده شد. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

بین متغیر سبک زندگی با متغیر تاب آوری (0.559=r) و متغیر سلامت روان (0.277-=r) همبستگی معنی دار وجود داشت (0.0001=p). همچنین بین شیوه فرزندپروری مستبدانه با تاب آوری همبستگی منفی و معنی دار (0.125-=r؛ 0.042=p) و با سلامت روان همبستگی مثبت و معنی دار (0.094=r؛ 0.048=p) مشاهده شد. همبستگی بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه و سلامت روان نیز منفی و معنی دار بود (0.133-=r؛ 0.024=p).

نتیجه گیری

  بین سبک زندگی و سبک های فرزندپروری با تاب آوری و سلامت روان همسران جانبازان همبستگی وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027705 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!