مقایسه میزان استرس و فشار مراقبت در مادران کودکان مبتلا به اختلالات رشدی، اختلالات درونی و بیرونی کردن و مادران کودکان هنجار

نویسنده:
پیام:
چکیده:

با وجود اینکه داشتن فرزند به مادر احساس لذت، غرور و رشد شخصی می بخشد اما چالش هایی را نیز به وجود می آورد و به همین دلیل استرس زاست، یکی از استرس هایی که فشار روانی زیاد ایجاد می کند، استرس ناشی از فرزند ویژه داشتن است که می تواند اثرات بلند مدت داشته و بنیادهای اساسی خانواده فرد را نیز در معرض خطر جدی قرار می دهد. هدف این پژوهش مقایسه میزان مقایسه میزان فشار مراقبت و استرس در مادران کودکان مبتلا به اختلالات رشدی، اختلالات درونی و بیرونی کردن می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مادران فرزندان مبتلا به اختلالات رشدی، اختلالات هیجانی و اختلالات رفتاری مخرب و عادی شهر همدان بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل240 مادر در 4 گروه ذکر شده بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت تعیین میزان استرس از پرسشنامه رویداد و تغییرات زندگی مک کابین(1991) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان استرس مادران گروه اختلالات رفتاری مخرب به طور معنی داری بیشتر از مادران گروه اختلالات رشدی، هیجانی و عادی است (p<0/05). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اختلالات رفتاری مخرب تاثیر بیشتری بر زندگی مارانشان دارد و آن ها را دچار استرس بیشتری می نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
373 -380
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027708 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!