بررسی تعیین کننده های فعالیت منظم بدنی روزانه در کارکنان دارای اضافه وزن یا چاقی: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

 این مطالعه با هدف شناسائی  تعیین کننده های فعالیت بدنی منظم روزانه در کارکنان دارای اضافه وزن یا چاقی با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.

روش

101 نفر از کارکنان یکی از شبکه های بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام که دارای اضافه وزن و چاقی بودند، پس از ارائه رضایت نامه کتبی در این مطالعه توصیفی شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی و تایید روایی و پایایی جهت گردآوری اطلاعات بکارگرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 و روش های آماری متناسب از جمله آزمون رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد که میانگین(انحراف معیار) میزان فعالیت بدنی منظم روزانه در شرکت کنندگان 8.22 ± 1.19 دقیقه بود. آزمون های آماری نشان دادند که جنسیت با میزان فعالیت بدنی منظم ارتباط آماری معنادار داشت و و میانگین فعالیت بدنی منظم مردان نسبت به زنان بالاتر بود. همچنین براساس آزمون رگرسیون و خودکارآمدی قویترین پیش بین برای میزان فعالیت بدنی منظم روزانه نشان داده شدند.

نتیجه گیری

میزان فعالیت بدنی منظم روزانه شرکت کنندگان در مطالعه پائین است، ضمن اینکه داشتن اضافه وزن و چاقی نیز خطر ابتلا به بیماری های قلب و عروق  را تشدید می کند؛ لذا اجرای مداخلات متناسب به ویژه منطبق با الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در خصوص کاهش خطرات ناشی از چاقی موثر واقع شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
387 -393
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027710 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!