بررسی سرمایه اجتماعی بر مبنای تماشای ورزش

پیام:
چکیده:

امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات مختلف  اجتماعی و ورزش نیز به عنوان یکی از شیوه های ایجاد و تسریع توسعه سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی سرمایه اجتماعی تماشاچیان مسابقات لیگ ملت های والیبال در ایران بود. روش این مطالعه از نوع مقطعی بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 456 نفر از تماشاچیان در این پژوهش شرکت نمودند؛ برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه سرمایه اجتماعی گیبسون و  همکاران استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و وابسته ، انالیز واریانس  و  آزمون تعقیبی Games-Howell  ودر نرم افزارspss صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد: از بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بیشترین میانگین مربوط به  بعد «اعتمادو امنیت»  و کمترین میانگین مربوط به بعد «ارزش زندگی» بود. بین سرمایه اجتماعی مردان و زنان تفاوتی معنی داری وجود نداشت. بین سرمایه اجتماعی افراد مجردو متاهل فقط در بعد اعتمادو امنیت تفاوت معنی داری مشاهده شدهمچنین در بررسی تفاوت ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس تحصیلات  فقط در بعد روابط اجتماعی تفاوت معنی داری وجود داشت که افراد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر نسبت به افردا دارای مدرک لیسانس نمرات بیشتری را گزارش کردند.
بنابراین تماشای مسابقات ورزشی می تواند به عنوان یکی از مولدهای  سرمایه اجتماعی جامعه باشد و مسئولان می توانند با برنامه ریزی و ایجاد شرایط مناسب برای این افراد و همچنین توجه به وضعیت جمعیت شناختی آنها سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
394 -400
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027711 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!