عوامل موثر بر تمایل به تجارت اجتماعی؛ با تاکید بر خدمات آموزشی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه رسانه های اجتماعی، به عنوان کانالی برای ارائه ی خدمات آموزشی به یک ابزار آموزشی فراگیر و تاثیرگذار برای دانشجویان تبدیل شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عوامل موثر بر تمایل به تجارت اجتماعی خدمات آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

روش ها

جامعه ی آماری تحقیق، دانشجویان کاربر رسانه های اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بوده است که 214 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . مدل مفهومی پژوهش، برگرفته از ادبیات نظری و پژوهش های تجربی تدوین و با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد.

نتایج

یافته های تحقیق نشان داد، کیفیت رسانه ی اجتماعی(0/364 =) و حضور اجتماعی (0/244 = ) بر تمایل به تجارت اجتماعی خدمات آموزشی دانشجویان تاثیر مثبت معنادار دارد. علاوه بر آن، کیفیت رسانه ی اجتماعی بر ریسک درک شده دانشجویان تاثیر معنادار منفی دارد  (0/476- =) همچنین، ریسک درک شده، بر تمایل به تجارت اجتماعی دانشجویان، تاثیر معنادار منفی داشته (0/207- =) و در رابطه ی بین کیفیت رسانه ی اجتماعی و تمایل به تجارت اجتماعی اثر میانجی جزئی نشان می دهد.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق بیانگر آن است که بالا بردن کیفیت رسانه ی اجتماعی و همچنین حضور اجتماعی در رسانه ی اجتماعی، تمایل دانشجویان علوم پزشکی به مشارکت در تجارت اجتماعی خدمات آموزشی را افزایش و ریسک درک شده ی آنها را کاهش داده و بنابراین می تواند دانشجویان را به استفاده هرچه بیشتر از خدمات آموزشی ارائه شده در رسانه های اجتماعی تشویق نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
454 -462
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027718 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!