بررسی اثر پیش داروی پره گابالین بر میزان درد پس از جراحی دندان عقل نهفته

پیام:
چکیده:
سابقه وهدف

با توجه به شایع بودن بروز درد پس از جراحی دندان عقل نهفته وگزارشات قبلی مبنی بر اثر داروی گیاهی پره گابالین بر کاهش درد و به منظور تعیین تاثیر مصرف و عدم مصرف آن بر میزان درد پس از جراحی دندان عقل نهفته، این تحقیق در سال 1397 در بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انجام گرفت.

مواد و روش ها

تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع Split Mouth انجام گرفت. تعداد 30 بیمار که اندیکاسیون خارج کردن دندان عقل نهفته دو طرفه را داشته و پس از توجیه طرح، موافقت کتبی و آگاهانه خود را برای همکاری با طرح اعلام نمودند مورد مطالعه قرار گرفتند. یک سمت فک به طور تصادفی به گروه شاهد و طرف دیگر به گروه تجربی تخصیص یافت . جراح دندانپزشک و مواد مصرفی یکسان بود. در گروه تجربی نیم ساعت قبل از جراحی یک عدد کپسول پره گابالین 300 میلی گرم با 50 میلی لیتر آب دریافت نمودند و در گروه شاهد این دارو را دریافت نکردند. فاصله جراحی در 2 طرف، 2 هفته بوده و میزان درد با فواصل 2، 4، 6 و 8 ساعت بعد از جراحی بر اساس سیستم ده گانه (VAS)  تعیین و با آزمون MANA-U-WHITNEY و کروسکال والیس مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

یافته ها

  تحقیق روی تعداد 30 نفر و یا 60 نمونه انجام گرفت، 70 درصد نمونه ها مرد و 30 درصد زن و در سنین8/2 ±31  سال بودند. میزان درد، در ساعت دوم در 2 گروه مشابه بود. (0/6>P)   ولی در ساعت چهارم در گروه شاهد 1/94±5/63  و در گروه تجربی 1/56±3/7  بود. (0/01>P)  در ساعت ششم در گروه شاهد 1/95±6/93 و در گروه مورد 2/2±4/55 و در ساعت هشتم به ترتیب 1/76±8/35 در مقابل 1/94±5/9 بود. (0/01>P)و (0/002>P)

نتیجه گیری

 به نظر می رسد که مصرف پره گابالین در جراحی دندان عقل نهفته موجب کاهش درد می شود و از ساعت چهارم تا هشتم پس از جراحی روند کاهش درد افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
178 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027752 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!