بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به مال اکلوژن

پیام:
چکیده:

سابقه و هدف
مال اکلوژنتاثیر بسزایی بر رفتارهای اجتماعی و حالات روانی بیماران داشته و می تواند بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان نیز تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در مراجعه کنندگان به بخش ارتودنسی دانشگاه آزاد اصفهان بود.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی  حاضر بر روی 77 نفر از متقاضیان درمان ارتودنسی که مبتلا به مال اکلوژن بودند  به روش سرشماری انجام شد. قبل از ورود به درمان، افراد داوطلب پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHIP-14) را تکمیل نمودند. سپس با استفاده از شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) که شامل جزء زیبایی(AC) و جزء سلامت دندانی(DHC)
می باشد، نیاز بیماران تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T مستقل، من یو ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نیز رگرسیون خطی استفاده شد.
یافته ها
میزان نمرهOHIP  در بیماران (8/9±14/1) با دامنه 35-0 بود. در رابطه با جزء DHC، 65 درصد  شرکت کنندگان در مطالعه نیاز زیاد یا خیلی زیاد به درمان داشتند. در رابطه با جزء AC، 33/83 درصد افراد نیاز قطعی به درمان ابراز کرده بودند. بین OHIP و جزء (0/017P =، (0/28=r) و نیز بینOHIP  و جزء (0/036P=، 0/24=r) ارتباط معنی دار اما ضعیفی وجود داشت. بر اساس رگرسیون خطی، OHIP تنها با تحصیلات (0/026P =) و جزء AC (0/026P =) مرتبط بود.
نتیجه گیری
اگرچه رابطه مال اکلوژن و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در مطالعه حاضر ضعیف می باشد ولی توصیه می شود متخصصین ارتودنسی در کنار روش های حرفه ای برای تشخیص و طرح درمان، به تاثیر مشکلات دهان بر کیفیت زندگی بیماران نیز توجه داشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027753 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!