بررسی همبستگی ارتفاع یک سوم تحتانی صورت با نسبتهای صورت و کف دست در دانشجویان دندانپزشکی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

تعیین ارتفاع عمودی اکلوژن ((VDO مرحله ای مهم از درمان پروتز برای بیماران بی دندان می باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی ارتفاع یک سوم تحتانی صورت در حالت اکلوژن و نمایه های صورتی و کف دست در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران انجام شد.

مواد و روش ها

تحقیق به روش توصیفی روی 100 نفر (50 مرد و 50 زن) از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران انجام شد. معیارهای ورود، رضایت اقراد و شرایط لازم نظیر قرینگی صورت، عدم سابقه ی تروما به صورت و کف دست ، عدم جراحی پلاستیک صورت بود. شاخصهای صورتی و کف دست با کولیس bolly gauge با دقت 0/1 میلی متر اندازه گیری و ثبت گردید. میزان همبستگی ارتفاع یک سوم تحتانی صورت با هر یک از شاخص های صورتی و کف دست با ضریب همبستگی Pearsonتعیین و میزان همبستگی (R) و میزان همخوانی (R2) آنها محاسبه گردید.

یافته ها

میانگین سنی مردان 23/02 سال و میانگین سنی زنان 24/6 سال بوده و کلیه ی شاخص ها، همبستگی متوسطی (0/6>r>0/4)با ارتفاع یک سوم تحتانی صورت داشتند، جز شاخص «خط رویش مو و بین دو ابرو» که همبستگی معنی داری با ارتفاع یک سوم تحتانی صورت نداشت. (r<0/02) بیشترین همبستگی مربوط به «فاصله زیر چانه تا زیر بینی و فاصله بین دو مردمک چشم» و کمترین همبستگی مربوط به «فاصله زیر چانه تا زیر بینی و فاصله خط رویش مو و بین دو ابرو» بود.

نتیجه گیری

در مجموع، شاخص های آنتروپومتریک و دست در تعیین ارتفاع عمودی اکلوژن نقش کمکی داشته و به تنهایی کاربرد ندارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
210 -216
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027756 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!