بررسی شایعترین الگوی مصرف و تظاهرات دهانی سو مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر تهران در سال 1396

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سومصرف مواد مخدر می تواند اثرات مخربی بر سلامت بدن بالاخص سلامت دهان و دندان داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تظاهرات دهانی معتادان به مواد مخدر در 4 مرکز نگهداری شهر تهران در سال 1396 بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی با مراجعه به کمپ های درمانی، اطلاعات دموگرافیک بیماران استخراج و در ادامه با معاینه کلینیکی، تظاهرات دهانی و دندانی در پرسش نامه ثبت شد. داده ها توسط آزمون های آماری chi square، Kruskal-Wallis  و Mann U -Whitney test  و spearman با سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.

یافته ها

تحقیق بر روی 392 فرد معتاد انجام گرفت. (از این میان 192 نفر (49%) زن و 200 نفر (51%) مرد بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه 9/49±34/94 سال، در زنان، شایعترین ماده مخدر مصرفی مت آمفتامین و در مردان، مورفین بود. حداقل یکی از ضایعات دهانی در 31% زنان و  18% مردان وجود داشت. لثه اریتماتوز و اسفنجی با مارجین روند فراوانترین تظاهرات دهانی در افراد بود. ارتباط معناداری بین مدت ترک اعتیاد، با همه متغیرهای رنگ، انسجام، مارجین و بافت لثه در مردان وجود داشت. (0/03=P) ارتباط معناداری بین میزان شاخص DMFT و مدت مصرف ماده مخدر در زنان (0/001>P)  و مردان (0/05>P) وجود داشت. حدود 75% افراد، خشکی دهان و سایش دندانی داشتند که با افزایش مدت اعتیاد بیشتر شده بود.

نتیجه گیری

شایعترین ماده مخدر مصرفی در زنان مت آمفتامین و در مردان مورفین بود. خشکی دهان، لثه اسفنجی و اریتماتوز شایعترین ضایعه دهانی در افراد مورد بررسی بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
234 -244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027759 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!