سینتیک خشک کردن مادون قرمز برش های میوه به و مدلسازی آن با روش الگوریتم ژنتیک-شبکه های عصبی مصنوعی

پیام:
چکیده:

در این تحقیق جهت خشک کردن برش های میوه به از روش پرتودهی مادون قرمز استفاده شد. برای این منظور اثر دمای خشک کردن 50، 60، 70 و 80 درجه سانتیگراد که ناشی از توان های به ترتیب 51، 73، 98 و 125 وات لامپ مادون قرمز بود مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که با افزایش دما سرعت خشک کردن افزایش می یابد. با افزایش دما از 50 به 80 درجه سانتیگراد زمان خشک کردن حدود 60 درصد کاهش یافت. با اعمال توان های مختلف برای لامپ مادون قرمز از 51 وات تا 125 وات، مقدار رطوبت از 453 درصد (بر مبنای خشک) به 16 درصد (بر مبنای خشک) کاهش داده شد. مدلسازی فرایند خشک کردن به روش الگوریتم ژنتیک-شبکه های عصبی مصنوعی (GA-ANNs) با 3 ورودی (زمان خشک کردن، دمای خشک کردن و دمای مرکز برش) و یک خروجی (میزان نسبت رطوبتی (MR)(انجام شد. نتایج مدلسازی نشان داد شبکه ای با تعداد 7 نرون در یک لایه پنهان و با استفاده از تابع انتقال تانژانت هایپربولیک می تواند درصد رطوبت در طی فرایند خشک کردن را با دقت بالایی پیشگویی کند (R2 =0/9997و /RMSE=0/0044). بر اساس نتایج، دقت تخمین بدست آمده برای شبکه بهینه بالاتر از بهترین مدل تجربی (مدل میدیلی) در تمام دماهای مورد آزمایش بود (R2 = 0.9987-0.9994 and RMSE = 0.0068-0.0098) نتایج آنالیز حساسیت توسط شبکه عصبی بهینه نشان داد که به دلیل حساسیت بالاتر (0044/0)، دمای مرکز برش های میوه به موثرترین عامل در کنترل میزان نسبت رطوبتی می باشد. افزایش دما از 50 به 80 درجه سانتیگراد سبب افزایش ضریب انتشار موثر (Deff) از 9-10×10/8به 9-10×26/1مترمربع بر ثانیه گردید. مقدار انرژی فعالسازی برای برش های میوه به، 28/68کیلوژول بر مول تعیین شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
175 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027780 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!