تاثیر آموزش بهداشت جنسی همراه با ورزش عضلات کف لگن بر عملکرد و رضایت جنسی زنان باردار

پیام:
چکیده:
مقدمه

غریزه جنسی یکی از نیازهای اساسی انسان بوده و مفهوم رضایت زناشویی نیز اساسی ترین عامل جهت پایداری رابطه زناشویی است. روند تغییرات فعالیت جنسی در دوران بارداری، می تواند بر عملکرد جنسی و رضایت جنسی زنان باردار تاثیربگذارد؛ لذا ارائه راهکارهای مناسب می تواند رضایت زناشویی را افزایش دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت جنسی همراه با ورزش عضلات کف لگن بر عملکرد و رضایت جنسی زنان باردار انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1396 بر روی 60 زن باردار واجد شرایط مراجعه کننده به دو مرکزبهداشتی درمانی در شهر زاهدان انجام شد. آزمودنی ها به طور تخصیص تصادفی ساده به دو گروه 30 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس آموزش گروهی بهداشت جنسی به مدت دو هفته و انجام ورزش کگل به مدت 6 هفته در گروه مداخله صورت گرفت. در هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. داده ها با آزمون های توصیفی و استنباطی تی مستقل و من ویتنی در نرم افزار 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها

 بین دو گروه از نظر متغیرهای فردی نظیر سن مادر، تحصیلات، وضعیت اشتغال، سن بارداری و تعداد بارداری تفاوت معنی داری وجود نداشت. یافته های مطالعه نشان داد؛ تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات رضایت و عملکرد جنسی در مرحله بعد از مداخله بین دو گروه وجود دارد (P<0/001). این تفاوت در مرحله قبل از مداخله بین دو گروه معنی دار نبود.

نتیجه گیری

با توجه به تاثیر آموزش جنسی و ورزش عضلات کف لگن در رضایت و عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری توصیه می گردد این مداخلات آموزشی ساده و بی هزینه در مراقبت های دوران بارداری به منظور ارتقاء وضعیت روانی جنسی زنان باردار لحاظ گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027797 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!