تاثیر مراقبت مذهبی - معنوی بر افسردگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
مقدمه

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانشناختی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس می باشد که توجه به آن در پرستاری بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مراقبت معنوی- مذهبی بر افسردگی زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران در سال 1395 می باشد.

روش کار

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری کلیه زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران در نیمه اول سال 1395 بود. از طریق روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر اساس معیارهای ورود 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله در طول مدت هفت هفته، هفت جلسه 60-45 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) تحت مداخله مراقبت معنوی- مذهبی قرار گرفتند. نمونه ها قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS19 و با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج نشان داد که بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر توزیع متغیرهای زمینه ای تفاوتی وجود نداشت. میانگین میزان افسردگی قبل از مداخله درگروه مداخله (13/89± 27/13) و در گروه کنترل (14/79± 28/03) بود که بعد از مداخله در گروه مداخله به (9/39 ± 18/13) و در گروه کنترل به (14/51± 26/16) رسید و این اختلاف در گروه مداخله معنی دار بود (P<0/001).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان ذکر نمود که مراقبت های معنوی - مذهبی در کاهش میزان افسردگی زنان مبتلا به ام اس موثر است. بنابراین می توان روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر را به عنوان یک روش ساده، غیر تهاجمی، کم هزینه و موثر در کاهش افسردگی مبتلایان به ام اس را به پرستاران پیشنهاد نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027798 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!