اثربخشی آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پریشانی روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی بیماران قلبی و عروقی

پیام:
چکیده:
مقدمه

تنظیم هیجان شامل همه ی راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانه ای می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مولفه های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده می شود. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پریشانی روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی در بیماران قلبی و عروقی بود.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی و عروقی  شهر کرمانشاه در سال 1397 بودند که  از بین آن ها 30 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). مداخله آموزش نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی برای گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و انعطاف پذیری شناختی (CFI) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.

یافته ها

تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05>P)؛  بدین معنی که آموزش نظم جویی  هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس  و افزایش انعطاف پذیری شناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده، می توان برای بهبود پریشانی روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی بیماران قلبی از نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی سود جست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027801 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!