ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه

اثرات استرس برسلامت دانشجویان، به توانایی مقابله آنها بستگی دارد. دراین میان نقش منابع روان شناختی فرد در رویایی با استرس حائز اهمیت است. بر این اساس مطالعه با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضرتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین (300 نفر) تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 164 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (1990)، استرس تحصیلی گادزلا (1991) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ی 22) و با روش رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 نتایج پژوهش نشان داد که تعداد بالایی از دانشجویان پرستاری دارای میزان استرس متوسطی بودند (92/7درصد). همچنین، بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری رابطه مثبت معنادار وجود داشت (P<0/01). دانشجویان در مواجهه با استرس، راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی را بیشتر از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار به کار می بردند.

نتیجه گیری

با عنایت به نتایج این مطالعه، به علت محدود بودن بکارگیری راهبردهای مسئله مدار در مقابله با استرس های تحصیلی در دانشجویان پرستاری، آموزش روش های مقابله ای موثر به دانشجویان پرستاری پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027802 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!