بررسی تاثیر هوش هیجانی بر صلاحیت بالینی دانشجویان

پیام:
چکیده:
مقدمه

هوش هیجانی، توجه به احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز گذاشتن بین آنها و استفاده از آنها برای هدایت افکار و اعمال خود می باشد. هوش هیجانی یکی از مولفه هایی است که می تواند بر روی صلاحیت بالینی و حرفه ای موثر باشد. این مطالعه به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی همدان پرداخته است.

روش کار

این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی - همبستگی بود که بر روی 54 دانشجوی اتاق عمل و هوشبری دانشکده پیراپزشکی همدان در سال 1397 انجام شد. نمونه گیری بصورت سرشماری و از کلیه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری که کارآموزی در عرصه داشتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی پرستاران ایمنی و همکاران (2018) و پرسشنامه ارزیابی صلاحیت بالینی لئو (2007) و همکاران بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، کروسکال والیس، آزمون کای دو و رگرسیون استفاده شد.

یافته ها

 تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش هیجانی و صلاحیت بالینی دانشجویان هوشبری، رابطه ی خطی مستقیم، مثبت و معناداری وجود داشت. از طرفی بین هوش هیجانی و صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل، رابطه ی خطی مستقیم، مثبت و معناداری وجود داشت. با توجه به نمره خود گزارشی هوش هیجانی دانشجویان که بین 300-60 بود، میانگین نمرات هوش هیجانی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (87%) و در دانشجویان اتاق عمل هم در حد خوب (89%) بوده است. از طرفی با توجه به نمره خود گزارشی صلاحیت بالینی دانشجویان که بین 275-55 بود، میانگین نمرات صلاحیت بالینی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (84%) و در دانشجویان اتاق عمل در حد خوب (86%) بوده است. ضمنا بر اساس دیگر گزارشی میانگین نمرات هوش هیجانی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (84%) و در دانشجویان اتاق عمل نیز در حد خوب (86%) بوده است و همچنین میانگین دیگر گزارشی نمرات صلاحیت بالینی در دانشجویان هوشبری در حد خوب (82%) و در دانشجویان اتاق عمل در حد خوب (83%) بوده است.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های این مطالعه توصیه می شود مدیران و اعضا هیات علمی گروه های اتاق عمل و هوشبری نسبت به آموزش مهارتهای هوش هیجانی به دانشجویان جهت افزایش صلاحیت بالینی اقدام نمایند، تا دانشجویان از صلاحیت حرفه ای و بالینی بیشتری در مراقبت از بیماران برخوردار باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027805 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!