مدل یابی وسواس با احساس گناه با نقش واسطه گری خودشفقت ورزی در پرستاران

پیام:
چکیده:
مقدمه

رفتارهای وسواسی در شرایط گوناگون می تواند تجربه های احساسی متفاوتی را سبب گردد، بنابراین این پژوهش با هدف بررسی مدل وسواس با احساس گناه با نقش واسطه گری خودشفقت ورزی در پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر گرگان انجام شد.

روش کار

پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش حاضر را تمامی 568 پرستار زن شهر گرگان در بیمارستان های دولتی بودند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 20 برای هر متغیر مشاهده شده 340 نفر به عنوان حجم نمونه به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل، پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز (1992)، پرسشنامه وسواس فکری عملی هاجسون و راچمن (1977) و پرسشنامه خودشفقت ورزی ریس و همکاران (2011) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 24SPSS و 23Amos استفاده شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد روابط معنا داری بین علائم وسواس پرستاران و خودشفقت ورزی با احساس گناه وجود داشت و مدل پژوهش تایید شد و به طور کلی 57 درصد از احساس گناه توسط علائم وسواس پرستاران و خودشفقت ورزی قابل تبیین می باشد. همچنین متغیرهای علائم وسواس پرستاران و خودشفقت ورزی بر احساس گناه اثر مستقیم معنادار دارند و مسیر غیر مستقیم علائم وسواس پرستاران با میانجی گری خودشفقت ورزی بر احساس گناه تایید گردیده شد.

نتیجه گیری

 نتایج این پژوهش بر ضرورت نقش رفتارهای وسواسی پرستاران بر تجربه احساس گناه تاکید نمود که می تواند دلالت های کاربردی برای درمان گران و مشاوران در جهت کاهش احساس گناه با توجه به در نظر گرفتن ابعاد خودشفقت ورزی در پرستاران ارایه دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027806 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!