طراحی و اعتبارسنجی یک الگوی برنامه درسی کثرت گرا برای آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران

پیام:
چکیده:
پیش زمینه

در دهکده جهانی مصطلح، افراد باید بیاموزند که خودشان را با تغییرات فرهنگی و اجتماعی وفق دهند. یکی از نمودهای این تغییرات در جوامع، ظهور جوامع کثرت گرا/چندفرهنگی است که استفاده از عناصر آموزش کثرت گرا/چندفرهنگی را در نظام های آموزشی ملزم می کند.

هدف

هدف از این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی یک الگوی برنامه درسی کثرت گرا برای آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران بود.

روش

بدین منظور، از یک طرح همزمان (کیفی+کمی) با رویکرد ترکیبی استفاده شد. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 30 متخصص برنامه درسی ایرانی (17 مرد و 13 زن) از انجمن برنامه ریزی مطالعات برنامه ریزی درسی ایران می شدند که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند.

نتایج

با تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه های زیر برای برنامه درسی کثرت گرا شناسایی شد: آموزش کثرت گرا، ارزشیابی کثرت گرا، برابری قومی و نژادی، برابری طبقه اجتماعی، برابری و تنوع زبانی، برابری جنسیتی، تنوع فرهنگی و تحمل تفاوت. همچنین، نشان داده شد که الگوی طراحی شده از چهار عنصر محتوا، راهبردها/روش های تدریس/یادگیری، ارزشیابی و اهداف تشکیل شده است. همچنین، مشخص شد که الگوی طراحی شده از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی معتبر است. نتیجه گیری/کاربردها: این یافته نویدبخش دال بر این است که می توان این الگو را درعرصه آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران بکار گرفت. همچنین می توان این الگو را بعنوان مقیاسی معتبر برای ارزشیابی برنامه های درسی زبان انگلیسی در سطوح مختلف متوسطه از نظر سازگاری با برنامه درسی کثرت گرا مورد استفاده قرار داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
31 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027814 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!