رابطه بین اسناد علی زبان خارجی، خود تنظیمی فرا شناختی، و عملکرد صحبت کردن زبان آموزان ایرانی رشته زبان انگلیسی

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اسناد علی زبان خارجی، خود تنظیمی فرا شناختی، انگیزش و عملکرد صحبت کردن زبان‌آموزان ایرانی رشته زبان انگلیسی است. شرکت‌کنند گان در این تحقیق شامل 202 زبان‌آموز سطح متوسط رشته زبان انگلیسی در موسسات خصوصی در استان‌های همدان، خوزستان و گلستان هستند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اجرای این تحقیق، پرسش ابعاد علی (CDS II))مک الی، دانکن، و راسل، 1992)، پرسش‌نامه استراتژی انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)، (پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مکگاشی، 1991) استفاده شد. همچنین بخش مصاحبه آزمون آیلتس برای اندازه گیری عملکرد صحبت کردن زبان آموزان به زبان انگلیسی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معنا داری بین توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی و ابعاد مکان کنترل و کنترل درونی نظریه اسناد وجود دارد. اما رابطه معنا داری و منفی بین توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی و ابعاد ثبات و کنترل بیرونی این نظریه وجود دارد. همچنین، بین مهارت صحبت کردن به زبان خارجی و خود تنظیمی فرا شناختی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. در نهایت اینکه، زبان آموزان موفق و ناموفق، موفقیت و شکست خود در عملکرد صحبت کردن به زبان انگلیسی را عموما به عوامل درونی نسبت می دهند و خود تنظیمی فراشناختی به عنوان پیش بینی کننده قوی عملکرد صحبت کردن زبان آموزان شناخته شد. امید است این تحقیق، برای رفع مشکلات زبان آموزان رشته زبان انگلیسی، راهکارهای مناسبی را به زبان‌آموزان، معلمان، برنامه ریزان درسی و پدر و مادرها ارایه دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
53 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027824 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!