نقش جنسیت و تجربه تدریس در برداشت معلمان ایرانی زبان انگلیسی از آموزش و پرورش انتقادی

پیام:
چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی برداشت معلمان زبان انگلیسی (بعنوان زبان خارجی) از ارزشهای آموزش و پرورش انتقادی در آموزش زبان انگلیسی و با تاکید بر جنسیت و تجربه تدریس این معلمان انجام شده است. برای این منظور ، یک پرسشنامه 33 گویه ای از نوع طیف لیکرت تهیه شد. این پرسشنامه پژوهشگرساخت، بر روی 102 معلم زبان انگلیسی که در مدارس زبان در قم ، تدریس داشتند اجرا شد. روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد (88/=آلفا). برای بررسی تفاوت معنی داری بین سطح برداشت معلمان زبان انگلیسی مرد و زن از آموزش و پرورش انتقادی، داده ها از طریق آزمون غیر پارامتریک من‌ویتنی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین جنسیت و آموزش و پرورش انتقادی وجود ندارد؛ هرچند در برخی از گویه ها (1، 18، 20، 19، و 28) این تفاوت معنادار دیده میشود. برای بررسی تفاوت معنادار تجربه تدریس بر برداشت معلمان زبان انگلیسی از آموزش و پرورش انتقادی از آزمون کروسکال والاس استفاده شد. نتایج آزمون هیچ اختلاف آماری معنی داری را در مورد رابطه تجربه تدریس بر برداشت معلمان زبان انگلیسی از آموزش و پرورش انتقادی (به جز گویه های 18، 19، و 32) نشان نداد. این نتایج در مقاله مورد بحث قرار گرفته و کاربردهای آن احصا شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
79 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027825 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!