تاثیر کاربرد مودل ریدر بر عمق واندازه واژگان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده ی مودل ریدر به عنوان یک ابزار خواندن آزاد بر عمق و اندازه واژگان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بود. شرکت کنندگان در این تحقیق، 30 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی مرد و زن بوده‌اند که‌ از دو کلاس درک مطلب انگلیسی به روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شدند. یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش وکلاس دیگر به عنوان گروه شاهد انتخاب شد و برای آنها سه سری آزمون سنجش اندازه، عمق و دانش جزئی واژگان طراحی شد تا اطلاعات مربوطه جمع آوری شود. آزمون های ذکر شده در ابتدای تحقیق به عنوان پیش آزمون به دانشجویان هر دو کلاس داده شد و پس از آن، یکی از گروه ها از مودل ریدر استفاده کرد و در کلاس دیگر از روش آموزش سنتی استفاده شد. در پایان تحقیق، آزمون های سنجش اندازه و عمق واژگان بار دیگر به عنوان پس آزمون به دانشجویان دو کلاس داده شد. به منظور تحلیل داده های به دست آمده از آزمون تی وابسته برای مقایسه ی عملکرد شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون و از آزمون تی مستقل برای مقایسه ی عملکرد دو گروه با یکدیگر استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که استفاده از مودل ریدر بر عمق و اندازه واژگان زبان آموزان ایرانی تاثیرگذار بوده است. نتایج آماری همچنین نشان داد که تفاوت معناداری در عملکرد گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون اندازه‌ واژگان ایجاد شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
103 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027826 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!