بررسی مطابقت اطلاعات برگه های راهنمای دارویی پرفروش ترین داروهای قلبی ایران با ضوابط دارویی سازمان غذا و داروی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

برگه راهنمای دارویی حاوی اطلاعات مکتوبی است که همراه با محصولات دارویی برای مصرف کننده ارائه می شود. هدف مطالعه این است که دریابد آیا برگه های دارویی با قوانین و مقررات سازمان غذا دارو از نظر ارائه محتوای اطلاعاتی مطابقت دارند؟

مواد و روش ها

این پژوهش به روش توصیفی-مقطعی انجام شد. جامعه مطالعه,برگه های راهنمای دارویی داروهای پرفروش مرتبط با بیماری های قلبی-عروقی سال 1393 بود. چک لیستی بر اساس معیارهای مندرج در "ضوابط برگه راهنمای دارویی سازمان غذا و داروی ایران" تهیه شد. با استفاده از کدبندی به حضور اطلاعات,ارزش "یک" و عدم حضور اطلاعات آن بخش,ارزش "صفر" تعلق گرفت. از پارامترهای آمار توصیفی و نرم افزار آماری SPSS v.20 برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

66 برگه دارویی مربوط به 13 داروی پرفروش مربوط به قلب و عروق با 27 معیار مورد بررسی قرار گرفت. در هیچ یک از جعبه-های دارویی,برگه های اطلاعات متخصص و بیمار مجزا نشده بود اما راهنمایی های عمومی برای بیمار در تعداد 59 برگه (89,39درصد) ذکر شده بود. حدود 64,59درصد اطلاعات موجود در برگه های راهنمای دارویی بر اساس ضوابط دارویی ایران بود. معیارهایی مانند نام دارو,مواد منع مصرف دارو,شرایط نگهداری دارو و نام شرکت تولیدکننده دارو در تمامی برگه های راهنمای دارویی وجود دارد (100 درصد) و معیار های تاریخ بازنگری (6,06 درصد) و منابع(28,7درصد) کمتر از همه در برگه ها ذکر شده بود.

نتیجه گیری

برگه های راهنمای دارویی از لحاظ کمی و کیفی برای متناسب بودن برای استفاده بیماران و مصرف کنندگان نیاز به بهبود دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
110 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!