شادکامی و رضایت زناشویی در ایران: مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اهمیت شادکامی و بهزیستی در زندگی فردی و وجود رضایت در زندگی زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است. شادکامی یکی از مهم ترین عواملی است که موجب استحکام و پایداری رابطه زناشویی میشود.

روش کار

در این مطالعه جستجو در بانک های اطلاعاتیMagiran  Pubmed, Web of Science, IranDoc, SID, IranMedex,، با استفاده از کلید واژه فارسی وانگلیسی شادکامی، رضایت زناشویی، ایران، انجام شد. در جستجوی اولیه، 41 مقاله در دسترس قرار گرفت. پس از بررسی متن کامل مقالات، در نهایت 8 مقاله جهت انجام آنالیز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش متاآنالیز) مدل اثرات تصادفی(با هم ترکیب و با استفاده از نرم افزار   Revmanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

در 8 مقاله مورد بررسی که در فاصله سال های 96-88 انجام شده، تعداد 1563 نفر در این مطالعات شرکت کرده بودند. میانگین  نمره پرسشنامه تکمیل شده شادکامی آکسفورد 57/3و میانگین نمره پرسشنامه تکمیل شده رضایت زناشویی انریچ در این مطالعات137/2است.

نتیجه گیری

نتایج تمامی مطالعات انجام شده نشان می دهد که بین شادکامی با رضایت زناشویی زوجین ایرانی همبستگی مثبت وجود دارد، لذا برنامه ها و آموزش های مناسب جهت بهبود تقویت عوامل زمینه ای امیدواری و شادکامی به منظور افزایش رضایت زندگی زوجین و کاهش اختلافات  و طلاق  ضروریست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028010 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!