شیوع قلدری سنتی و سایبری در بین نوجوانان شهر هرات-افغانستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

رفتار زورگویی یکی از مشکلات روز افزون در بین نوجوانان بسیاری از مدارس در سطح جهان می باشد، که اخیرا مورد توجه پژوهش گران حوزه های روان شناسی و حتی جرم شناسی به دو صورت قلدری سنتی و سایبری قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان قلدری سنتی و سایبری در بین نوجوانان دختر و پسر مقطع دبیرستان مدارس شهرهرات- افغانستان در سال 1396 در سه مقطع اول، دوم و سوم انجام شد.

روش کار

این مقاله با روش کمی و با شیوه نمونه گیری تصادفی با استفاده از ابزار پرسشنامه از جمله پرسشنامه های قلدری (BS)، پاتچین وهیندوجا، ایلی نویز وآلوئوس در بخش های قلدری سنتی و سایبری با نرم افزارspss تحلیل شدند. نمونه پژوهش360 نفر از دانش آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان های شهرهرات بودند.

نتایج

آزمون های تعقیبی (کروسکال والیس ومن ویتنی) با سطح معنی داری کمتر 0/05 و0/01 نشان داد که میزان قلدری سنتی و سایبری در بین دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر بیشتر است. از طرفی دیگر میان قلدری سنتی و بعد اجتماعی بین مقاطع دهم- یازدهم و یازدهم- دوازدهم تفاوت معنی داری وجود دارد، میانگین قلدری سنتی کلاس یازدهم از دوکلاس دهم و دوازدهم کمتر است.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش بیانگر این بود که دانش آموزانی که پدران آن ها کشاورز هستند قلدری بیشتری نسبت به سایر مشاغل دارند. هم چنین شیوع قلدری در دانش آموزانی که مادران آن ها خانه دارند نسبت به دانش آموزانی که مادران آن ها شاغل هستند کمتر است. تحصیلات پدر در شیوع قلدری دانش آموزان تاثیر ندارد. بعلاوه نتایج تحقیق نشان داد که شیوع قلدری سایبری در بین دانش آموزانی که مادران آن ها از تحصیلات بیشتری برخوردارند نسبت به مادران بیسواد بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -211
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028016 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!