ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای معلمان دوره اول ابتدایی شهر تهران

پیام:
چکیده:
زمینه

در عصر حاضر به دلیل سرعت بالای تغییر و تحولات و گسترش رقابت در سطح بین المللی، شناخت و پرورش خلاقیت از جایگاه مهمی برخوردار است.    

هدف

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای معلمان دوره اول ابتدایی شهر تهران انجام شده است.   

روش

پژوهش به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی؛ جامعه آماری خبرگان حوزه خلاقیت، روش نمونه گیری گلوله برفی، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تجزیه و تحلیل کدگذاری بود. در بخش کمی، جامعه آماری کلیه معلمان، مدیران و کارشناسان دوره اول ابتدایی شهر تهران (619 نفر)، روش تعیین حجم نمونه فرمول کوکران(237 نفر) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و روش تجزیه و تحلیل آزمون تحلیل عاملی تاییدی بود.    

یافته ها

در بخش کیفی، نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر روش داده بنیاد منجر به شناسایی 120 شاخص، 19 مولفه و 6 بعد فردی، سازمانی، آموزشی، محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اخلاقی شد. همچنین نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی در بخش کمی نشان داد یافته های بخش کمی عینا موید بخش کیفی است.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت الگوی به دست آمده در مقایسه با سایر الگوها دارای جامعیت بیشتری است و از طرف دیگر، این الگو صرفا متناسب با ویژگی ها و استلزامات دوره اول ابتدایی است. بنابراین به کارگیری و عملیاتی نمودن الگوی مزبور می تواند به پرورش خلاقیت معلمان دوره اول ابتدایی کمک بسزایی نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028056 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!