تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان

پیام:
چکیده:
زمینه

امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به افراد نوآور و خلاقی نیاز دارد که برای ساختن آینده به آن ها نیازمندیم و در این میان خانواده و مدرسه به عنوان دو نهاد اجتماعی، نقش اصلی را در شکوفایی این امر ایفا می کنند.

هدف

پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان انجام شده است.
روش پژوهش
رروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بابل در بخش بندپی غربی که تعداد آن ها 785 نفر در سال تحصیلی 96-95 بوده که از این تعداد 260 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب پایه تحصیلی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس های استاندارد عملکرد خانواده(FAD) (1980)، باورهای هوشی دوپی را و مارینه (2005) و خلاقیت تورنس (1979) استفاده شدند که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شد.

یافته ها

ییافته ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عملکرد خانواده بر خلاقیت (R2= 0.15, β= 0.39)، باورهای هوشی بر خلاقیت (R2= 0.27, β= 0.52) و عملکرد خانواده بر باورهای هوشی (R2= 0.03, β= 0.18) می باشد. مطابق یافته های رگرسیون چند متغیره، مقدار R2 نشان داد که حدود 35 درصد از تغییرات نمره خلاقیت دانش آموزان توسط عملکرد خانواده و باورهای هوشی تبیین شده است و باورهای هوشی با ضریب بتا 0/460=β بیشترین تاثیر را بر خلاقیت دانش آموزان دارد.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان و عملکرد خانواده بر باورهای هوشی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در جهت ارتقا خلاقیت دانش آموزان، بایستی به دو مقوله مهم عملکرد خانواده و باورهای هوشی توجه گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
211 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028062 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!