مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر، تهیه نقشه پیوستگی نشانگر های SSR  و ISSR در جمعیت برنج ایرانی و مکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری و همجنین ارزیابی تحمل ژنوتیپ های مورد بررسی به تنش شوری بود.

مواد و روش ها

به منظور شناسایی QTL های تحمل به تنش شوری آزمایشی در مرحله جوانه زنی بر روی یک جمعیت برنج ایرانی (حاصل از تلاقی اهلمی طارم × ندا) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه سطح تیمار شوری NaCl (0، 12، 22 دسی زیمنس بر متر) و سه تکرار انجام شد.

نتایج

اختلاف بین لاین های جمعیت در سطوح مختلف شوری برای کلیه صفات مرتبط با جوانه زنی معنی دار بود. در شرایط نرمال، 4، 1، 2 و 1  QTLبه ترتیب برای وزن ریشه چه، وزن ساقه چه، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی ردیابی شد. در تنش شوری 12 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 1، 1، 1، 2، 1 و 1  QTLبرای وزن گیاهچه، وزن ساقه چه، طول ریشه چه، طول کلئوپتیل، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی مشخص شد و در شوری 22 دسی زیمنس بر متر، به ترتیب 2، 1، 1 و 1 QTL برای وزن ریشه چه، طول گیاه چه، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی مکان یابی شد.

نتیجه گیری

 QTLهای بزرگ اثر در این پژوهش نقش مهمی را در تحمل به شوری ایفا نمودند و می توانند در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر جوانه زنی برنج در شرایط شور مورد بررسی قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028089 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!