بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اندوفیت های باکتریایی گیاه دارویی باریجه

پیام:
چکیده:
هدف

اندوفیت ها به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات طبیعی فعال برای استفاده در پزشکی، کشاورزی و صنعت شناخته شده اند. گیاهان دارویی منابع با ارزشی برای مطالعه اندوفیت ها می باشند. یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و صنعتی ایران، گیاه باریجه با نام علمی gummosa.boiss Ferula می باشد که اندوفیتهای آن تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته اند.

مواد و روش ها

در این پژوهش 20 جدایه باکتری از اندام های مختلف گیاه باریجه جداسازی شد. شناسایی اندوفیت ها با استفاده از خصوصیات مورفولوژی و سپس مولکولی انجام گرفت. بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره اندوفیت ها به روش تخریب رادیکال های آزاد DPPH (Di Phenyl-1-Picryl Hydrazyl free radical) مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

باکتری R4 با مقدارIC50  2/5 میلی گرم بر میلی لیتر دارای بیشترین و باکتری SK6 با مقدارIC50  8/8 میلی گرم بر میلی لیتر دارای کمترین مقدار خاصیت آنتی اکسیدانی بودند. شناسایی مولکولی باکتری R4، شباهت 98 درصدی این جدایه با باکتریRahnella aquatilisرا نشان داد. همچنین با بررسی فیتوشیمیایی مشاهده شد که عصاره اندوفیت های دارای ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی نشان می دهند.

نتیجه گیری

گیاه باریجه دارای اندوفیتهای باکتریایی متفاوت، با خواص آنتی اکسیدانی مختلف می باشد. یکی از این باکتریها، Rahnella aquatilis می باشد که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی می باشد. وجود ترکیبات فنلی در عصاره این باکتری احتمالا با خاصیت آنتی اکسیدانی آن مربوط می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028095 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!