نقش اعتبارات بانکی در اثرگذاری سیاست مالی: کاربرد الگوی TVAR

پیام:
چکیده:

اقتصاددانان و محققان پس از رکود و بحران های اخیر اقتصادی (بالاخص رکود 2007-2008)، به علت نقش بسزای بازارهای مالی در ایجاد و تشدید ادوار تجاری به بررسی نحوه تاثیر سیاست های پولی و مالی در شرایط بحران بانکی، مالی و یا در شرایط مختلف اعتباری پرداخته اند.  این مقاله در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1397:1-1369:1 و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای به بررسی نحوه تاثیر تکانه های (مثبت و منفی) سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی طی ادوار اعتباری پرداخته است؛ نتایج حاصل از تخمین الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای نشان داد تکانه مثبت مخارج دولت نسبت به تکانه منفی مخارج دولت اثر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تکانه منفی مالیات نسبت به تکانه مثبت مالیات طی دوره رکود اعتبارات بانکی در اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی قوی تر است. به علاوه، تکانه منفی مخارج دولت نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت و تکانه مثبت مالیات نسبت به تکانه منفی مالیات طی دوره رونق اعتبارات بانکی در اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی موثرتر است. بنابراین دسترسی به نتیجه مطلوب حاصل از اجرای سیاست مالی بدون هماهنگی و اجرای سیاست های پولی و بانکی مناسب توسط بانک مرکزی میسر نخواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
535 -564
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028113 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!