بررسی جملات مرکب در دستور زبان فارسی و عربی

پیام:
چکیده:

بررسی خانواده های زبانی , نشان می دهد که زبان فارسی ، از خانواده زبانهای هند و اروپایی است و زبان عربی ، نشان میدهد که زبان فارسی ، بررسی خانواده های زبانی زبان های حام و سامی است اما با ورود اسلام به ایران، توجه ویژهای به ساختار و محتوای زبان عربی پیدا شد بهطوری که اشتراکات و تعاملات فراوانی چه در حوزه واژگانی و چه در حوزه دستوری پیدا کردند و اکنون در ، زبان فارسی و زبان عربی عناصر دخیل وجود دارد؛ عناصری که برای تکمیل هر دو زبان، بین یکدیگر، داد و ستد شده ، هر دو زبان فارسی و عربی ازآن جهت اهمیت دارد که این دو زبان، در طی مراحل تکاملی خویش، ، است. پرداختن به این ویژگی های دستوری ارتباطات و اشتراکات فراوانی داشته اند و از نظر علمی چنانچه این محملهای اشتراک، بررسی گردد، بسیاری از نکات ، مبهم در دستگاه زبانی و دستوری هر دو زبان را برطرف میکند. این تحقیق بر اساس روش کتابخانهای و سندکاوی به طور تخصصی به حوزه نحوی زبان فارسی و عربی در زمینه جملات مرکب پرداخته است و در پی آن است که به ساختار اینگونه جملات بپردازد. یافته های این تحقیق، نشان میدهد که این جملات، در زمینه ساختار و جملات تاویلی نقاط اشتراکی دارند که در این مقاله به آن میپردازیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028181 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!