سنجش نگرش دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی پیرامون عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه های مدارس در منطقه باوی از شهرستان اهواز

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش سنجش نگرش دانش آموزان دو مقطع راهنمایی و دبیرستان نسبت به عوامل موثر بر استفاده از از لحاظ زمانی گذشته نگر و از جنبه ی ، کتابخانه در منطقه باوی از شهرستان اهواز بود. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی نفر به دست آمد که برای افزایش 300 همبستگی است. حجم نمونه با استفاده از آمار کوکران ، عملیات آماری توصیفی نفر افزایش داده شد. روش نمونه گیری با توجه به ویژگی جامعه ی مورد مطالعه "خوشه ای" انتخاب شد. 386 اطمینان به ابزار اندازه گیری و سنجش نگرش در این تحقیق "پرسشنامه" بود که روایی آن توسط برخی از صاحب نظران و اساتید 0/7 مجرب تایید گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله یک مطالعه پیش آهنگ و محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ (بیشتر از و از معیارهایی مانند میانگین، SPSS برای تمامی متغیرها) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار و آزمونهای همبستگی استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان دو متغیر F و t انحراف معیار، آزمونهای مقایسهای "سن" و "میزان رضایت از فضا و تجهیزات کتابخانه" با "میزان استفاده از کتابخانه" رابطه ی مستقیم و معنی داری با سطح خطای یک درصد وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028234 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!