روایی سنجی نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اختلال بازی اینترنتی جهت تبدیل شدن به یک اختلال مستقل در راهنمای تشخیصی و آماری (DSM)، توسط انجمن روانپزشکان آمریکا وارد بخش سه -V DSM شده است تا بررسی بیشتری درباره ی آن صورت گیرد. آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 به عنوان ابزاری جهت بررسی اختلال بازی اینترنتی معرفی شده است. این مطالعه با هدف روایی سنجی نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است.

روش ها

در این مطالعه ی روش شناسی، 394 دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از فرم مشخصات فردی اجتماعی، فرم رفتارهای بازی کردن، نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 و مقیاس استرس هولمز و ریهه جمع آوری گردید. از تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS  نسخه 22 جهت بررسی روایی سازه استفاده گردید. همچنین روایی صوری، محتوا و ملاک، پایایی آزمون بازآزمون و همسانی درونی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

روایی محتوا منجر به بازنویسی یکی از گویه های ابزار متناسب با فرهنگ ایرانی شد. نتایج CFA برازش نسخه فارسی ابزار و شش بعد آن را نشان داد

(P<0/001 ، RMSEA =0/043  ،CMIN / DF =25/3 0/936= CFI). ضریب آلفای کرونباخ جهت همسانی درونی 91/0 و ضریب پایایی آزمون بازآزمون آن 95/0 به دست آمد. روایی ملاکی ابزار با همبستگی مستقیم و معنی دار بین نمره کل IGD با نمرات مقیاس ریهه (0/13 , R= 0/05 P<) و ساعات استفاده از اینترنت در طول روز (0/35 R=، 0/001 P<) مشخص گردید.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که نسخه فارسی آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 یک ابزار روا و پایا می باشد و می تواند برای مقاصد تحقیقی در جامعه ی دانشجویان ایرانی استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028253 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!