ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارزشیابی اطلاعات بسیار مفیدی را برای  تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی فراهم می کند. الگوی کرک پاتریک، ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی یک برنامه آموزشی تعریف کرده و به چهار سطح (واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج) تقسیم می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی کارگاه آموزشی "عوامل اجتماعی موثر برسلامت" برای کارکنان بهداشتی مرکز بهداشت بندرعباس در جنوب ایران صورت گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه، کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت که برای 40 نفر از کارکنان حوزه بهداشت اجرا شد براساس الگوی کرک پاتریک و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی شد. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار Spss  نسخه 19مقایسه و تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها

 میانگین نمره  بعد واکنش(رضایت) فراگیران به برنامه آموزشی 4/34± 41/47 ،بعد یادگیری 1/93±14/9، بعد رفتاری 3/8±10/72بود و اثربخشی همه ابعاد (واکنش،یادگیری، رفتار) به طور کلی در سطح مطلوب بود از نظر مشارکت کنندگان آیتم افزایش آگاهی در بعد واکنش ، آیتم انجام بهتر وظایف شغلی در بعد یادگیری و آیتم استفاده از مطالب آموخته شده هنگام بازدید شغلی در بعد رفتار، دارای بالاترین اثربخشی  درزمینه آموزش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کارکنان بودند. 

نتیجه گیری

آموزش کارکنان با موضوعات کاربردی و مرتبط با شغل افراد باعث جلب رضایت و ایجاد یادگیری و بهبود فعالیت شغلی می شود.  لازم است ارزشیابی با استفاده از الگوی کرک پاتریک در سایر برنامه های آموزشی کارکنان در چهار سطح (واکنش، یادگیری، رفتار، نتایج)انجام شود و همچنین  مجریان برنامه آموزشی در این زمینه توجیه شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028338 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!