آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) شهر یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

رعایت بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط کارکنان شاغل در بخش تهیه و توزیع مواد غذایی یکی از مهم ترین فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های منتقله از غذاست. اما به دلیل آگاهی ناکافی عملکرد ناصحیح ایشان، اپیدمی های زیادی از مسمومیت های غذایی رخ می دهد. لذا این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکتهای تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی انجام شد.

روش بررسی

مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود، که در آن 126 نفر از کارکنان 15 شرکت کترینگ یزد در سال 1397 شرکت داشتند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه چهار قسمتی محقق ساخته بود: سوالات زمینه ای و سوالاتی درمورد آگاهی،نگرش و عملکرد کارکنان در زمینه بهداشت مواد غذایی که باتوجه به مطالعات قبلی طراحی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 24 SPSS و آزمون آماری تی تست مستقل (T-Test)، آنوا (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson correlation coefficient) تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها

به ترتیب میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان 5/11±10/08، 8/37±24/31و 6/50±8/91  بود. بین میانگین و انحراف معیار متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد در کارکنان مورد بررسی با متغیرهای جمعیت شناختی، فقط بین آگاهی با سطح تحصیلات اختلاف معناداری وجود داشت (P=0/00). همچنین بین آگاهی، نگرش و عملکرد، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری

ارائه برنامه های آموزشی کاربردی و مداوم توسط متخصصین با تجربه و ایجاد انگیزه در رعایت اصول بهداشت فردی و مواد غذایی در کارکنان کترینگ شهر یزد در ارتقاء دانش بهداشتی افراد و تبدیل دانش ضروریست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028343 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.